تلفن تماس:  00989121002342

با مدیریت:  طارانی / بخشی